O betonárně

Záměrem je vybudování betonárny, jejíž areál má být umístěn na k. ú. obce Háje mimo obytnou zástavbu s výhodným dopravním napojením na silnici II/118. Betonárna je technologickým celkem na výrobu betonových směsí požadované kvality. Betonová směs se vyrábí po dávkách. Druh směsi a její kvalita je před každým mísicím cyklem volitelná. Betonárna sestává z míchacího jádra, cementového hospodářství, štěrkopískového hospodářství, AT stanice s ohřevem záměsové vody, skladu přísad, skladu zkušebních vzorků a zařízení na recyklaci tekutých zbytků betonových směsí. Vjezd a výjezd do areálu je přepokládán ze souběžné hlavní komunikace II. tř. č. 118 v místě stávajícího rozšíření souvisejícího s autobusovou zastávkou. Odpadní splaškové vody budou shromažďovány ve vodotěsné žumpě, která bude pravidelně vyvážena k odstranění. Technologické odpadní vody provozem betonárny nevznikají. V areálu bude prováděn pouze výplach míchačky, čerpadel a automixů. Pro zpracování těchto zbytků betonových směsí bude v areálu umístěno recyklační zařízení. Recyklační zařízení zbytky betonové směsi rozplaví, vypere a současně vytřídí kalovou vodu a kamenivo. V recyklačním zařízení budou zpracovány i vody ze splachu plochy v prostoru betonárny. Kalová voda i vyprané kamenivo se opětně používá do nové výroby betonových směsí. Plocha areálu betonárny bude zpevněna a vybavena dešťovou kanalizací svedenou do nádrží recyklačního zařízení. Část dešťových vod bude použita v technologii a část bude použita na údržbu zpevněných ploch a na zalévání zeleně. Přebytky této dešťové budou po vyčištění lapolem odvedeny do obtokového příkopu podél odvalu jámy č. 16. Záměr je v souladu s územním plánem.